Internationellt

Skogakyrkan är engagerad i evangeliskt och socialt arbete utanför Sveriges gränser. Du kan läsa om de engagemang som är aktuella just nu genom att välja ett land i menyn. Vår förhoppning är att du kanske blir sporrad till att be för någon verksamhet som Du känner särskilt för.

Om du vill, finns det även möjlighet att stödja ett eller flera av församlingens missionsåtaganden ekonomiskt. Sänd ditt stöd till församlingens internationella arbete via Swish på 123 451 20 75, eller via postgiro 63 19 - 8 och ange på inbetalningen vilket projekt Du vill stödja.

EFI Fadder i Rumänien

EFI Fadder (Elim Fellowship International) bildades som ett svenskt insamlingsorgan sedan de fruktansvärda förhållandena på rumänska barnhem blivit kända i början av 1990-talet. Lars och Barbro Gustavsson arbetar sedan dess i den lilla staden Marghita i norra Rumänien.

Målsättningen är att hjälpa övergivna barn till en framtid, att ge dem ett värde och ett hopp! Arbetet startade på statliga institutioner och har sedan utvecklats så att flera projekt startats upp efter det att barnen vuxit och behoven förändrats, allt i linje med målsättningen. Drygt fyrtio rumäner är anställda i de olika projekten och på plats finns också ett team av volontärer från olika länder. Varje volontär betalar för mat och husrum och kostar alltså inget för organisationen.

Verksamheten omfattar bl.a.:

  • Fyra familjehem med möjlighet att ta emot upp till sex barn och ungdomar i olika åldrar.
  • Gruppboende för handikappade.
  • Särskola.
  • Klubben, en träffpunkt som fungerar som en kristen ungdomsgård och är öppen flera gånger i veckan för olika aktiviteter t.ex. sång, musik, bibelundervisning, fotboll och annan sport, lek och spel.
  • PRO Elim, olika arbetsmöjligheter ordnas för att hjälpa ungdomar att lära sig att sköta ett arbete.
  • Stödboende för ungdomar

För ytterligare info: www.efifadder.se

Träning av församlingsledare i Algeriet


Genom EFK ger Skogakyrkan ett årligt stöd på 30.000 kr till bl.a. en ledarträningsskola i norra Algeriet, ”Timothy Training School.” Studenterna på skolan får grundläggande lärjunga- och ledarträning och förbereds på så vis att bli ledare i nybildade församlingar.

Man räknar med att 40 000 till 75 000 människor har kommit till tro i Algeriet och att minst 3500 personer döps varje år. Nya församlingar fortsätter att bildas, även utanför Kabylien i norra Algeriet, där väckelsen har varit som störst.
I de här nybildade församlingarna är behovet av ledare stort. Därför har man satsat på bibelskolor med undervisning och träning av blivande församlingsledare.

Förutom ledarträning ger EFK stöd till team som grundar nya församlingar i Algeriet. Man vill också stödja kristna som blir utsatta för förföljelse och svårigheter på grund av sin tro.

Läs mer om projektet på EFK.

Hope Education India Project

Detta är ett utbildningsprojekt i Calcuttaområdet, Indien.
De flesta invånarna där är flyktingar från Bangladesh, och många kan varken läsa eller skriva. De flesta barnen arbetar i stället för att gå i skolan.
Familjerna uppmanas att skicka barnen till skolan. De erbjuds då hjälp med skoluniform, skolmaterial, läxläsning och stöd att fullfölja sin skolgång. Det finns också undervisning i teckning och gitarrspel.
Speciella dagar ges undervisning och information till föräldrarna om hälsa, utbildning, barns rättigheter och om samhället.

Kvinnorna erbjuds utbildning i hantverk, matematik, budgetering och entreprenörskap.  När de är klara länkas de till ett institut för mikrolån för start av egen verksamhet.
Varje vecka undervisas 12 män och kvinnor som inte kan läsa.
I undervisningen ingår hälsolära, samhällskunskap samt sociala färdigheter med kristna värderingar som grund.

Ett långsiktigt mål är att alla barn i detta område ska fullfölja sin skolgång och få goda möjligheter inför framtiden.
Genom hantverkstillverkning kan kvinnorna öka familjens inkomster vilket innebär bättre föda, bättre bostäder, tillgång till mediciner och hälsovård. Det ger kvinnor och barn en bättre ställning och familjen får råd att utbilda sina barn.

Projektet drivs av Maria Sandberg med make Dev samt indiska medarbetare.

Barn i skolprojektet

Bibelskola i Thailand

Bibelskolan ”Harvest Training Center” ligger i Tha Song Yang i nordvästra Thailand, nära gränsen till Burma. Skolan startades av Praphan Wichitphonpaiboon, som tillsammans med flera medarbetare driver bibelskolan och ett elevhem för barn och ungdomar. 

Praphans vision är, att eleverna efter ett år på bibelskolan ska återvända hem till sina byar och sprida evangeliet. Efter flera års arbete bland karener i bergsbyarna i trakten, har många kommit till tro och små församlingar har grundats i flera byar.
Bibelskolan har för närvarande 11 elever, varav några är från Burma.
Förutom studierna på skolan deltar eleverna i olika uppgifter. Ett exempel är att de åker ut till bergsbyarna runt omkring och berättar om evangeliet. Ett annat exempel är grönsaksodling, som ger ett bidrag till uppehället på skolan.

Bild från en av församlingens samlingar

De barn och ungdomar som bor i elevhemmet går i stadens skola och kommer framför allt från byarna i bergen. De får undervisning i Guds ord och deltar i olika aktiviteter under veckorna.
Varje söndag firas gudstjänst och många troende kommer då från de närmaste byarna för att delta. Efter gudstjänsten äter alla tillsammans.

Bibelskolan stöds av oss och en församling i Singapore. De lever under mycket knappa förhållanden och det är tack vare att de, utöver sina studier, bidrar med praktiskt arbete och odlar grönsaker som de klarar det nödvändigaste för sitt uppehälle.

Skogakyrkan ger varje år 30 000 kr till verksamheten. Pengarna går bl.a. till underhåll och reparationer av byggnaderna, elevernas mat samt undervisningsmaterial.

För ytterligare info: kontakta Anders Åhlén.

Univida – en skola för Brasiliens framtid

I nordöstra Brasilien ligger miljonstaden Fortaleza, en stad med ca 550 kåkstäder, de flesta i utkanterna av staden. I ett sådant område finns sedan mitten av 1990-talet Univida (tidigare CBC), en skola för fattiga barn från kvarteren runtomkring. 

Skolan ger barnen extra undervisning, utöver det som den bristfälliga, statliga skolan erbjuder. Barnen går i statlig skola på förmiddagarna och kommer till Univida på eftermiddagarna och vice versa. Eleverna, som kommer från fattiga familjer, bjuds på lunch och får tillfälle att studera teoretiska och estetiska ämnen.

Skogakyrkans Secondhand ger nu pengar direkt till skolan i stället för det tidigare extrastödet till en lärarlön för äldre elever som söker högskolor och universitet.

Tack vare Univida har många barn hindrats från att bli gatubarn och att hamna i kriminella gäng, drogberoende, prostitution etc. Ett viktigt syfte med skolan är att ge barnen förutsättningar att senare kunna komma in på högskolor och universitet.
Skolan har totalt ca 370 elever mellan 7 och 17 år.

För ytterligare info: www.univida.org